VIEW BASKET   |   SHIPPING RATES   |   HELP CENTRE
Home Page Search for DVD Movies Search for BluRay Movies New Release DVD's Rental Retail Movies coming soon Movie titles for TV Contact Impact Video
Current Best Sellers
All Time Best Sellers
 
Search of at for in
Complete Product List:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ITYALA LAMAWELE
Synopsis: Sibona indlela amawele, uwele nobabini (b)azelwe ngayo,
ezalwa ngunina unojayiti noyise uvuyisile kwilali
yasethoboshane. Ngenxa yezizathu ezithile ke amawele
aye ohlukaniswa.

emveni kweminyaka elishumi elinesithoba adibana
amawele, abahlali ke banomnqa. Uphekesa ufuna inkomo
kumkhuluwa wakhe uvuyisile ngokumfihlela ubabini
iminyaka elishumi elinesithoba.

uvuyisile uxhela inkunzi yenkomo, elungiselela uhambo
lwakhe oluya eluvulweni. Uyaleza abahlali ukuba
bajonge usapho lwakhe.

usapho nabahlali basethoboshane bafumana ingxelo
yokuba uvuyisile uye wasutywa kukufa. Uphekesa
nomgqaliso baxabana ngemiba yomzi kavuyisile.

amawele aya esuthwini. Isithunywa sikabawo sityelela
abahlali belali yasethoboshane, sibayala ngezinto
ezizakwenzeka.

amawele abuya esuthwini emveni kwenyanga
ezintandathu. Isimilo sikababini sithande ukutshintsha,
ulwela isikhundla.

ubabini uphazamisa isiko lika nozici. Uwele uthatha
amanyathelo aqatha ngesimilo sikababini.

ukungavani (ukungaboni ngasonye) kukawele nobabini
kudala ukungavisisani nakubantu bonke endlini. Ubabini
ubizelwa enkundleni.

ityala liyaqhubeka. Uteyase no singisa babizelwa
ematyaleni. Umamvulane ukuthaza unojayiti
okhathazekileyo ngabantwana bakhe.

unozici ucenga uwele ukuba arhoxise ityala. Uvuyisile
ufikela uwele emaphupheni. Abantu bakomkhulu bacela
ukhulile ukuba ayokubasombulela ityala lamawele.

ookhulile bafika ethoboshane, ityala liyaqhubeka.
ukhulile uchaza izimvo zakhe. Uhintsa uwisa isigwebo.
ubabini ubuyela ekhaya. Usapho luka vuyisile

lulungiselela umsebenzi wokuhlamba ikhaya. Ubabini
ucela uxolo.ityala lamawele
 
Starring: Xhosa Drama
 
Category: Nigerian/Sotho/Tswana/Zulu
 
Age Restriction: ALL AGES
 
Share it: Tell-a-Friend
 
R79.99 Barcode: 6008331001813


OTHER TITLES YOU MAY BE INTERESTED IN:
Stubborn Files

R29.99
Ityala Lamawele 2

R79.99
Onye Obioma

R29.99
Menda City

R59.99
Metlholo Mo Lefatshe ...

R29.99

Return
© 2003-2016 Impact Video. All Rights Reserved.   |   Terms and Conditions   |   Limitation of Liability   |   Privacy Policy